Regulamin sklepu

Obowiązujący od dnia 28 kwietnia 2024 r.

Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Vladyslav Tiurin Vladlen z siedzibą ul. Rakowicka 20A, Kraków, 31-510, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 6762640959, REGON: 525027455
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną chemia-s.pl
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności kosmetyki i akcesoria samochodowe oraz chemia samochodowa.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 8. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.
 9. Adres mejlowy do korespondencji – sales@chemia-s.pl

§ 1. Warunki ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty sklep zamieszcza na stronie chemia-s.pl
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży na polski rynek.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie chemia-s.pl, są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Ponadto sklep zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty.
 5. Administratorem przesłanych danych osobowych jest Vladyslav Tiurin Vladlen, ul. Rakowicka 20A, Kraków, 31-510.
 6. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zamówienia i nie będą one udostępniane innym podmiotom
 7. Przysługuje Państwu prawo wglądu do przesłanych danych osobowych oraz ich poprawiania do czasu zakończenia realizacji zamówienia. Dane po zakończeniu realizacji zamówienia na wyraźny wniosek klienta zostaną usunięte.

§ 2 Składanie zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz a następnie potwierdzając Zamówienie poprzez pocztę e-mail.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 3. Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami umowy sprzedaży w tym kosztów wysyłki.
 4. Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia złożenia Zamówienia Sprzedawca nie skontaktował się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oznacza to, że potwierdził Zamówienie. W pozostałych przypadkach Sprzedawca potwierdza Zamówienie telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży Towaru.
 5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na nr: 37 1160 2202 0000 0004 9099 6775
  • gotówką za pobraniem
  • przelewy24.pl
  • gotówką przy odbiorze własnym
 6. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien opłacić Zamówienie w terminie 7 dni od jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 7. Informacje o kosztach dostawy są zamieszczone w mailu potwierdzającym zamówienie i uzgadniającym sposób płatności. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.

§ 3 Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia lub w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 4. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w terminie od 1 do 2 dni od wysłania go przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.
 6. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru, Kupujący będący Konsumentem zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego, zamiennego Towaru.
 7. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w formie elektronicznej.
 8. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską lub ewentualnie w inny sposób uzgodniony z Kupującym.
 9. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy przez przesłanie jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@chemia-s.pl
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar z dopiskiem „Zwrot” przed upływem 14- dniowego terminu na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 5. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedwca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sales@chemia-s.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy podesłać dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę po skontaktowaniu.
 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6 Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Kupujący wypełniając interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 6. Zapisując się do newslettera w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.
 7. Adresy mailowe Kupujących, którzy zarejestrowali się w newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 8. W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z newslettera.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy do miejsca wykonywania umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2023 r. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie https://chemia-s.pl/regulamin-sklepu/ oraz po 14 dniach od poinformowania o tych zmianach (drogą elektroniczną) wszystkich zarejestrowanych klientów sklepu.